Comme on a pas pu aller au ski…

#cream #vanilla #chocolate #MontBlanc (Pris Chez Pépita et Titou)